• Temat miesiąca
  • Zmiany w emeryturach pomostowych (10)
   Od 1 stycznia 2024 r. zmienią się przepisy dotyczące ustalania prawa do emerytury pomostowej. Prawo do tej emerytury nie będzie już uzależnione od pracy osoby uprawnionej w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 r. Jest to korzystna zmiana, bowiem nie spowoduje wygaśnięcia prawa do wcześniejszych emerytur dla tej grupy ubezpieczonych. Ponadto doprecyzowano przepisy dotyczące rekompensat oraz zawieszania emerytury pomostowej w przypadku jednoczesnego wykonywania pracy przez osoby pobierające taką emeryturę.
 • Prawo pracy
  • Urlop wychowawczy po zmianach przepisów (15)
   Jednym z podstawowych uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem jest prawo do urlopu wychowawczego. Urlop ten jest udzielany na wniosek pracownika, złożony w postaci papierowej bądź elektronicznie. Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może skorzystać z prawa do obniżenia wymiaru czasu pracy. Skorzystanie z tego prawa nie obniża wymiaru urlopu wychowawczego.
 • Wynagrodzenia
  • Termin wypłaty wynagrodzenia i konsekwencje jego naruszenia (25)
   Kodeks pracy ogranicza dowolność pracodawcy w określaniu terminów i częstotliwości wypłaty pensji. Każdy pracodawca może te kwestie uregulować w sposób dla siebie dogodny, ale określone przez niego terminy nie mogą być mniej korzystne niż wynikające z Kodeksu pracy. Naruszając przepisy w zakresie wypłaty wynagrodzenia, pracodawca ponosi określone konsekwencje. Mogą nimi być m.in. rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia, obowiązek zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie, a także odpowiedzialność za wykroczenie.

 Serwis Prawno-Pracowniczy - cały wykaz