• Temat numeru: Opłaty środowiskowe – odpowiedzialność prawna
  Każdy, kto prowadzi działalność mającą wpływ na środowisko (czyli korzysta ze środowiska), corocznie składa sprawozdania i wnosi stosowne opłaty. Jakie konsekwencje grożą w przypadku nieprawidłowości przy składaniu wykazu lub uiszczaniu tych opłat?
 • 2,5 mld złotych w ramach programu „Nowa Energia”
  Do 15 września br. można składać wnioski o dofinansowanie wdrożenia innowacji w obszarze plusenergetycznych budynków w ramach programu „Nowa Energia” przez NFOŚiGW. Wsparte mają zostać projekty badawczo-rozwojowe w fazie ich komercjalizacji.
 • Hałas w środowisku – rząd szykuje zmiany prawne
  Senat otrzymał do zaopiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach, który porusza m.in. tematykę hałasu w środowisku naturalnym emitowanym przez podmioty korzystające ze środowiska. Co zakłada?
 • Negatywna opinia WIOŚ a uzyskanie pozwolenia – czy jest to możliwe
  Dotychczas można było się spotkać z odmową wydania zezwolenia na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów, jeśli wojewódzki inspektor ochrony środowiska po kontroli instalacji wydał negatywną opinię. Dowiedz się, co uległo zmianie!
 • Kalendarium
  Obowiązki przedsiębiorcy od 1 do 31 października 2021 r.
 • Logowanie do wizyjnego systemu kontroli – czy jest możliwe przez WIOŚ
  Przedsiębiorcy magazynujący odpady, muszą zapewnić wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska dostęp do wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów w czasie rzeczywistym. WIOŚ nie może się tam logować kiedy chce. Kiedy zatem jest to możliwe?
 • Czy transportujący odpady musi mieć zezwolenie
  Pytanie: Firma jest wpisana do Bazy danych o odpadach (BDO) jako transportująca odpady inne niż niebezpieczne, a przede wszystkim odpady o kodzie 15 01 01 (90%) ok. 10 ton miesięcznie. Czy muszę uzyskać oddzielne zezwolenie na transport wspomnianych odpadów, czy wystarczy wpis do BDO?
 • Problemy z mnogością opłat za wydanie pozwolenia wodnoprawnego
  Pytanie: Zwracam się z prośbą o poruszenie na łamach Państwa czasopisma kwestii naliczania opłat przez Wody Polskie za wydanie pozwolenia wodnoprawnego tytułem korzystania z wylotów obejmujących ten sam rodzaj korzystania z wód. Wody Polskie stosują błędną wykładnię prawa i nie respektują wyroków sądów. W przypadku braku uiszczenia wielokrotności opłaty odrzucają wniosek o wydanie pozwolenia. Tak jest również w naszym przypadku.
 • Co zrobić, gdy przekroczyliśmy limit w decyzji
  Pytanie: Posiadamy pozwolenie na wytwarzanie i przetwarzanie odpadów. W wyniku eksploatacji instalacji wytwarzany jest kod 12 01 03 odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych (kod ujęty w decyzji). Prawdopodobnie w tym roku przekroczymy znacznie ilość tego odpadu. Możliwe, że też przekroczymy ilości odpadów poddane przetwarzaniu. Co w takiej sytuacji powinniśmy zrobić? 
 • Ewidencja odpadów w BDO – jak często
  Pytanie: Z jaką częstotliwość powinno się prowadzić ewidencję w systemie BDO?
 • Zmiany prawne

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz

Komentarze obsługiwane przez CComment