Służba Pracownicza 2013/12

 • Podsłuchiwanie przełożonych i pracowników
  Nowoczesne środki techniczne pozwalają na szerokie komunikowanie się i pozyskiwanie informacji, ale też - niekiedy - umożliwiają dostęp do informacji poufnych. Mogą temu służyć między innymi urządzenia podsłuchujące cudze wypowiedzi, a w szczególności rozmowy prowadzone w pomieszczeniu lub na otwartej przestrzeni, bezpośrednio lub z użyciem telefonu, Skype'a itp. Bywa, że tego rodzaju praktyki mają miejsce w zakładach pracy, co wywołuje określone konsekwencje prawne.
 • Zmiana w przepisach o czasie pracy kierowców
  Od sierpnia 2013 r. weszły w życie nowe przepisy rozszerzające listę podmiotów podlegających regulacjom o czasie pracy kierowców. Nowe regulacje - zapisane w ustawie o transporcie drogowym - wypełniają dyrektywę unijną.
 • Częsta absencja chorobowa przyczyną rozwiązania umowy o pracę
  Powtarzająca się nieobecność pracownika w pracy z powodu choroby może stanowić uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia mu umowy o pracę. Ponadto pracownik długotrwale nieobecny w pracy z powodu choroby musi się także liczyć z możliwością rozwiązania z nim umowy bez wypowiedzenia, jeżeli jego nieobecność trwa dłużej niż okresy przewidziane w kodeksie pracy.
 • Wygaśnięcie świadczenia pielęgnacyjnego
  Świadczenia rodzinne, w tym i świadczenie pielęgnacyjne, przyznawane są w drodze decyzji administracyjnej na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Decyzje te mogą podlegać wygaszeniu, a wtedy wydawana jest odrębna decyzja w tej sprawie. Jednak w niektórych przypadkach ustawodawca wprowadza uproszczoną formę wygaśnięcia świadczenia pielęgnacyjnego, nie wymagającą wdawania decyzji. Wówczas zarówno wygaśnięcie decyzji, jak i utrata świadczenia, następuje bez aktywności organu.
 • Efektywność aktywizacji zawodowej finansowanej z Funduszu Pracy
  Analiza "Efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w roku 2012" sporządzona przez MPiPS zawiera szczegółowe dane o wydawanych środkach, a także o uczestnictwie w programach i efektach zatrudnieniowych na poziomie powiatowych urzędów pracy.
 • Od bezrobocia do neofaszyzmu
  Zadziwiająco współcześnie brzmi esej napisany 75 lat temu przez naszego wybitnego socjologa Stefana Czarnowskiego "Ludzie w służbie przemocy" (zamieszczony w dziełach zbiorczych tego autora wydanych przez PWN w ... 1958 r.). skłania on do spojrzenia nie tylko na skutki polskiej transformacji, ale przede wszystkim na jej charakter, czy wręcz model. Oto bowiem w epoce, gdy napędem rozwojowym staje się wiedza, miliony wykształconych Polaków słyszą od pracodawców: jesteście zbędni. Jak zatem owi polscy pracodawcy chcą podbijać świat, paletami z surowej sośniny?
 • Unijna koordynacja emerytur i rent (2)
  Kontynuujemy przypomnienie podstawowych reguł koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - w praktyce najważniejszego warunku swobody przemieszczania się obywateli Unii. W części pierwszej w numerze listopadowym napisaliśmy o zasadach koordynacji oraz kto może skorzystać ze świadczeń i pomocy w ramach unijnej koordynacji; w tym razem piszemy o świadczeniach emerytalno-rentowych.
 • Stosunki pracownicze w świetle najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego (wkładka)
  Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego z ostatnich kilku lat, które sporo mówią o sprawach pracowniczych oraz sygnalizują istotne kwestie o charakterze nie tylko prawnym, lecz i społeczno-ekonomicznym. Przy wyborze kierowano się kilkoma kryteriami, które ułatwiły selekcję tak, aby materiał był pomocny i aktualny.
 • Jaki pan, taki kram
  Tym razem w obiektywie znalazła się tzw. demografia europejskiego biznesu. Pokazujemy dynamizm zakładania oraz likwidowania firm stanowiących podstawę struktury podmiotowej (w Polsce 95%): mikroprzedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób.