Służba Pracownicza 2013/11

 • Wspieranie młodych na rynku pracy
  Corocznie absolwenci szkół muszą zmierzyć się z trudnymi realiami współczesnego rynku pracy. Niektórzy samodzielnie znajdują zatrudnienie, jednak część wymaga wsparcia instytucji pośredniczących - urzędów pracy. Osoby młode, które mają problemy z samodzielnym uzyskaniem zatrudnienia, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy, mogą skorzystać z usług i specjalnych programów zagwarantowanych ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 • Śmierć pracodawcy a wygaśnięcie umowy o pracę
  W razie śmierci pracodawcy może dojść do wygaśnięcia umów o pracę zawartych z pracownikami przez zmarłego. Przepisy kodeksu pracy informują o tym, kiedy i na jakich zasadach w podobnych przypadkach wygasają umowy z pracownikami, choć bywa również i tak, że trzeba dodatkowo posiłkować się regulacjami wynikającymi z prawa cywilnego oraz orzecznictwa sądowego.
 • Ugoda to szybsze zakończenie sporu
  Strony sporu nie zawsze muszą czekać, aż zakończy się on wydaniem wyroku przez sąd. Mogą doprowadzić do zakończenia sporu w polubowny sposób - przez zawarcie ugody pozasądowej lub podpisanie ugody przed sądem. Ugoda powoduje zwykle nie tylko szybsze, ale i tańsze zamknięcie sporu, umożliwia stronom odroczenie terminu płatności, czy też rozłożenie należności na raty.
 • Po szoku, bez terapii...
  Czy rozpoczęta w 1989 r. transformacja gospodarki to sukces, czy porażka? Czy likwidacja blisko miliona miejsc pracy w kilkuset wybudowanych "za PRL-u" zakładach i pogorszenie warunków życia milionów ludzi w naszym kraju, było nieuniknioną ceną transformacji? Odpowiedzi na te i inne pytania poszukują autorzy publikacji "Jak powstawały i upadały zakłady przemysłowe w Polsce?"
 • Zasiłek pielęgnacyjny
  Zasiłek pielęgnacyjny pełni funkcję pomocy udzielanej osobie, która z powodu niepełnosprawności lub podeszłego wieku nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie. W odróżnieniu od pozostałych świadczeń rodzinnych - zasiłek ten kierowany jest do osoby uprawnionej, a więc wymagającej rzeczywistej pielęgnacji.
 • Sprawność fizyczna żołnierzy zawodowych
  Żołnierz zawodowy jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą wykonywanie przez niego zadań służbowych. W związku z tym musi uczestniczyć w zorganizowanych zajęciach z wychowania fizycznego, które kończą się sprawdzianem sprawności fizycznej. O nowych przepisach regulujących zasady przeprowadzania tego sprawdzianu - pisze autor z MON.
 • Unijna koordynacja emerytur i rent (1)
  "Służba Pracownicza" pisała o koordynacji niejednokrotnie przedstawiając unijne zasady koordynacji na tle narodowych modeli zabezpieczenia społecznego. Ponieważ jednak dorastają nowe pokolenia czytelników staramy się sukcesywnie przypominać zasady koordynacji, najważniejsze rozwiązania nowych lub zmienianych aktów prawnych.
 • Trzy nowe dogmaty i bezrobocie
  W połowie bieżącego roku Eurostat podał, że w 2012 r. w Unii Europejskiej było 5,589 mln bezrobotnych w wieku 15-24 lata, z czego na Polskę przypadało ok. 7,5%  - udział adekwatny do naszego udziału w unijnej populacji, ale sporo mniejszy niż udział w tej grupie wiekowej (8,1%). Statystyczna wymowa tej dysproporcji  jest taka, że młodzi Polacy są stosunkowo delikatnie dotknięcie przez plagę bezrobocia. Czy rzeczywiście mamy być z czego zadowoleni?