Służba Pracownicza 2013/10

 • Sposób liczenia terminów w prawie pracy
  Przepisy prawa pracy nie określają szczególnych zasad obliczania terminów, istotnych dla stosunków pracowniczych. Terminy trzeba zatem obliczać opierając się na ogólnych regułach obowiązujących w tym zakresie. Nie zawsze jest to proste, bowiem życie niesie różne, także bardzo nietypowe sploty okoliczności. Jak wtedy liczyć terminy - wiedza niezbędna dla pracowników kadr.
 • Odpowiedzialność porządkowa
  Naruszenie przez pracownika obowiązków pracowniczych skutkuje odpowiedzialnością porządkową, która jako środek dyscyplinujący ma istotne znaczenie dla pracodawcy. Mimo że kwestie dotyczące odpowiedzialności porządkowej są wyczerpująco uregulowane w kodeksie pracy, to - jak wynika z kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy - pracodawcy mają problemy z właściwym ich stosowaniem.
 • Wypowiedzenie zmieniające dla pracowników szczególnie chronionych
  Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub płacy stanowi podstawowy sposób zmiany treści stosunku pracy przez jednostronne oświadczenie pracodawcy. Jednak w przypadku pracowników, których zatrudnienie korzysta ze szczególnej ochrony, pracodawca przed dokonaniem takiego wypowiedzenia musi mieć na uwadze obowiązujące zakazy i ograniczenia.
 • Między pazernością a sprawiedliwością
  Przywileje są chwytliwym tematem w trudnych czasach. To przecież rodzaj korzyści przysługujących określonym osobom bądź grupom osób, a takie korzyści niektórych spośród wielu - różnicują i antagonizują całą zbiorowość. Praca zbiorowa pod redakcją prof. M. Jarosz "Polskie bieguny. Społeczeństwo w czasach kryzysu" naświetla pod różnymi kątami ten złożony społecznie i psychologiczne problem.
 • Pomoc psychologiczna dla weteranów działań poza granicami państwa
  Od marca 2012 r. weterani działań poza granicami państwa - żołnierze i weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa, a także funkcjonariusze oraz najbliżsi członkowie ich rodzin mają prawo do bezpłatnej pomocy psychologicznej. Na jakich warunkach i w jakim charakterze określają rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych.
 • Jak Duńczycy uczą zawodu
  Wysokie bezrobocie wśród młodych, a jednocześnie duże zapotrzebowanie przedsiębiorców na wykwalifikowanych fachowców powoduje, że zmienia się spojrzenie na kwestie nauki zawodu, rośnie też zainteresowanie możliwościami takiego kształcenia zawodowego. Warto zobaczyć jak skonstruowany jest duński system kształcenia zawodowego, że młodzi fachowcy spełniając oczekiwania pracodawców łatwiej znajdują pracę.
 • Samorząd terytorialny wobec dłużników alimentacyjnych
  Zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów oraz działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych są uregulowane w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Aby zwiększyć niską skuteczność egzekucji alimentów, na gminy nałożono obowiązek podejmowania określonych działań wobec dłużników alimentacyjnych.  Mają one usprawnić uzyskiwanie informacji o dłużnikach, a tym samym ściągalność zadłużenia w sytuacji gdy egzekucja okazała sią bezskuteczna.
 • Polska najtańszym krajem Unii Europejskiej
  Kryzys trzyma w Europie, budżety domowe chudną, więc konsumenci coraz uważniej oglądają każdy wydawany grosz, zyski banków, firm oraz ich właścicieli - rosną, dochody rządów - spadają, deficyty - puchną. A jak wygląda ten ogólny pejzaż przez pryzmat cen żywności. Komu udało się na wakacje wyjechać za granicę, będzie mógł porównać swoje osobiste wrażenia sklepowe z obrazem statystycznym.
 • Szwajcarski system zabezpieczenia społecznego (wkładka)
  Szwajcaria oferuje osobom pracującym lub mieszkającym na jej terytorium szeroką ochronę na wypadek ryzyk, których skutki finansowe dla zainteresowanych byłyby trudne do udźwignięcia bez zinstytucjonalizowanego wsparcia. Skomplikowany podział obowiązków między władzami federalnymi a kantonalnymi oraz duże znaczenie uzupełniających ubezpieczeń prywatnych sprawiają, że w istocie szwajcarski system zabezpieczenia społecznego jest mozaiką różnych rozwiązań, które prezentujemy w tej publikacji.