Służba Pracownicza 2013/09

 • Cywilne umowy śmieciowe pod lupą
  W polskich realiach coraz częściej alternatywą dla umowy o pracą jest umowa prawa cywilnego: zlecenia lub o dzieło. Nie brak jednak wątpliwości, którą z tych dwóch umów należy zawrzeć z osobą angażowaną.
 • Państwo pomaga weteranom w finansowaniu nauki
  Poszkodowani w działaniach poza granicami państwa żołnierze-weterani oraz weterani funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Policji albo Straży Granicznej, a także Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu mają prawo do uzyskania pomocy finansowej na naukę.
 •  Letnia woda kodeksowa
  Umowy czasowe i czas pracy przerodziły się w 2013 r. w głęboki konflikt. Kulisy umów określanych jako "śmieciowe" odsłania prof. M.Bednarski dzięki badaniom "Underemployment: ekonomiczne i społeczne konsekwencje zjawiska" przeprowadzonym pod jego kierownictwem przez IPiSS. 
 • Pracownicze uprawnienia rodzicielskie
  Macierzyństwo znajduje się pod szczególną ochroną prawną, co przejawia się w określonych przywilejach z zakresu opieki zdrowotnej oraz zatrudnienia. Przepisy regulujące pracownicze uprawnienia rodzicielskie zawarte są w dziale ósmym k.p. i mimo że ich obecność w kodeksie jest wieloletnia - część pracodawców wciąż ma problemy z ich przestrzeganiem i prawidłowym stosowaniem. Przypominamy je więc naszym Czytelnikom wskazując najczęściej popełniane błędy przy ich stosowaniu.
 • Odpowiedzialność karna za nieterminowe wypłacanie świadczeń pracowniczych
  Nieterminowe wypłacanie świadczeń pracowniczych (zwłaszcza wynagrodzenia za pracę) oraz ich niewypłacanie w całości lub w części, to zjawiska - wciąż - aktualne. Jednym z instrumentów mających przeciwdziałać nasilaniu się takich praktyk pracodawców jest karanie osób odpowiedzialnych. Przy czym chodzi tu o odpowiedzialność karną w szerokim tego słowa znaczeniu, a więc obejmującą odpowiedzialność za wykroczenia i za przestępstwa.
 • Gotowość do świadczenia pracy
  Gotowość do pracy oznacza, że pracownik znajduje się w takim stanie psychofizycznym, który wskazuje na chęć i możliwość wykonywania należących do niego zadań, a w konsekwencji umożliwiającym faktyczne świadczenie pracy. Czasowe granice pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy określają obowiązujące go normy czasu pracy oraz ich rozkład w ciągu dnia roboczego.
 • Zaliczanie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy
  Posiadanie odpowiedniego stażu pracy ma istotne znaczenie dla realizacji różnych uprawnień pracowniczych jak np. nagroda jubileuszowa lub dodatek stażowy. Dlatego pracownicy starają się wykazać jak najdłuższym okresem aktywności zawodowej wliczanej do tego stażu, aby dzięki temu szybciej uzyskać wyższe świadczenia. Jednym ze sposobów wykazania dłuższego stażu pracy jest zaliczenie do niego okresu pracy w gospodarstwie rolnym.
 • Jeszcze o długach
  W numerze 7/2013 "SP" w informacji nt. zadłużenia UE pominięta została kwestia zadłużenia zagranicznego. Próbujemy tym razem ten rodzaj zadłużenia nieco przybliżyć Czytelnikom, poszerzając informację lipcową.