Służba Pracownicza 2013/07

 • Zabezpieczenie społeczne
  • Sądowa kontrola decyzji ZUS (1)
   Reguły ogólne, Odwołanie do sądu; Postępowanie przed sądem powszechnym; Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy kierowany do Prezesa ZUS; Właściwość sądu administracyjnego; Pouczenie w decyzji ZUS; Kontrola decyzji ZUS przez sąd powszechny a sąd administracyjny
  • Znaki identyfikacyjne dla pacjentów szpitala (6)
   Co zawiera znak identyfikacyjny? Kiedy pacjent go otrzyma? Gdzie umieszcza się znak? Postępowanie z opaską przy wypisywaniu pacjenta ze szpitala
  • Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w świetle przepisów unijnych (8)
   Co mówią polskie przepisy; Obowiązki beneficjenta w UE; Nie można wybrać państwa wypłacającego świadczenia; Odsetki; Zwrot świadczeń a odzyskiwanie należności; Świadczenia nienależnie pobrane w Polsce; Świadczenia nienależnie pobrane za granicą
 • Służby mundurowe
  • Zapomogi dla weteranów (14)
 • Prawo pracy
  • Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych (15)
   Wymóg wykonywania pracy; Ustawowe ograniczenia godzin nadliczbowych; Aspekty formalne i dowodowe; Dodatek albo czas wolny; Ryczałt zamiast dodatku; Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych; Na stanowiskach kierowniczych; Zasady szczególne z innych ustaw
  • Wypowiedzenie umowy pracownikowi z obniżonym wymiarem czasu pracy (20)
   W razie likwidacji; Ogłoszenie upadłości; W razie zwolnień grupowych; W razie zmiany układu; Spóźniony wniosek
  • Zwolnienia od pracy z prawem (i bez) do wynagrodzenia (23)
   Zwolnienia kodeksowe; Zwolnienia przewidziane w rozporządzeniu Ministra PiPS; Zwolnienia przewidziane w odrębnych przepisach
 • Unia Europejska
  • Zadłużenie (IV st. okładki)
 • Lektury
  • Gra pozorów (12)
   Odskocznia do władzy; Nawrócony z musu