Służba pracownicza 2012/11

 • Prawo pracy
  • Urlop szkoleniowy dla pracownika studiującego (1)
   Zgodnie z kodeksem pracy, pracodawca może wystąpić z inicjatywą lub dać zgodę na naukę pracownika na studiach. Nauka ta odbywać się będzie wtedy w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w myśl przepisów zawartych w art. 1031-1035 k.p. Im jednak trudniejsza sytuacja na rynku pracy, tym więcej wątpliwości i kontrowersyjnych interpretacji tych przepisów. 
 • Działalność gospodarcza
  • Świadczenie usług w Polsce przez przedsiębiorców zagranicznych (5)
   Ustawa o świadczeniu usług na terytorium Polski umożliwiła usługodawcom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej czasowe świadczenie u nas wielu (lecz nie wszelkich) usług bez konieczności zakładania działalności gospodarczej, a także świadczenie usług przez przedstawicieli niektórych zawodów (np. adwokata, radcy prawnego, rzecznika patentowego czy też doradcy podatkowego) w jednej spółce multidyscyplinarnej, co stwarza szansę szerzej niż dotychczas współpracy przedstawicieli tych zawodów. Informacji dotyczących podejmowania i wykonywania takich usług, a także umożliwiających realizację związanych z tym procedur administracyjnych drogą elektroniczną, udziela utworzony w tym celu punkt kontaktowy prowadzony przez Ministra Gospodarki. 
 • Zabezpieczenie społeczne
  • Zasady zawieszania i zmniejszania świadczeń w wyniku osiągania przychodu (11)
   Osoby uprawnione do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego mogą uzyskiwać przychód z działalności zarobkowej. Jeśli jednak działalność ta objęta jest obowiązkiem ubezpieczeń społecznych, wówczas zbyt wysokie wynagrodzenia mogą spowodować zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia. 
  • System zabezpieczenia społecznego na Litwie (17)
   Finansowanie i organizacja; Choroba; Rodzicielstwo; Emerytury; Inwalidztwo; Renty rodzinne; Wypadki przy pracy; Świadczenia rodzinne; Bezrobocie; Pomoc społeczna; Renta socjalna i zasiłek pogrzebowy 
 • Prawo autorskie
  • Przejście praw autorskich z pracownika na pracodawcę (29)
   Trzy rodzaje uprawnień autorskich; Prawa majątkowe i prawa osobiste; Korzystanie z opracowań; Utwory tworzone poza etatem 
 • Unia Europejska
  • Czy sport to zdrowie? (32)
 • Lektury
  • Gdy progi stoją - bieda rośnie, a finanse zdrowieją (27)