Służba pracownicza 2012/10

 • Zabezpieczenie społeczne
  • System zabezpieczenia społecznego w Estonii (1)
   Finansowania i organizacja; Ubezpieczenie w razie choroby; Macierzyństwo; Emerytury; Inwalidztwo; Renta z tytułu niezdolności do pracy; Renta państwowa; Dodatkowe świadczenia; Wypadki przy pracy i choroby zawodowe; Świadczenia rodzinne; Bezrobocie; Pomoc społeczna; Zasiłek pogrzebowy 
  • Jak się ubezpieczać? Dylematy pracowników i przedsiębiorców migrujących po Unii (10)
   Zasada ogólna - decyduje miejsce wykonywania pracy; Praca najemna w kilku państwach członkowskich; Gdzie się ubezpieczać? - Wariant: kilka państw - jeden pracodawca; Szczególna sytuacja - pracownicy transportu lotniczego; Praca na własny rachunek w kilku państwach członkowskich; Praca najemna i na własny rachunek w różnych państwach członkowskich; Procedura ustalania ustawodawstwa właściwego 
 • Prawo pracy
  • Zakaz konkurencji w stosunkach pracy (15) Umowa o zakazie konkurencji to umowa prawa pracy; Zakaz konkurencji w trakcie zatrudnienia; Zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia 
  • Problemy pracodawców we współpracy ze związkiem w indywidualnych sprawach pracowniczych (22)
   Działalność związku zawodowego na terenie zakładu pracy rodzi obowiązek współdziałania pracodawcy ze związkiem w wielu sprawach dotyczących stosunku pracy konkretnego pracownika. Jednak w zakresie tym pojawiają się problemy, które nie zawsze znajdują jednoznaczne rozwiązanie w przepisach i cząsto stają się przedmiotem rozstrzygnięć SN. 
 • Warunki pracy
  • Bhp w sferze kultury (27)
   podmiotowy i przedmiotowy zakres widowisk; Nowe oabowiązki dotyczące koncepcji inscenizacyjnej; Szczególne wymogi dotyczące koordynatorów bhp; Nie tylko pracownicy 
 • Służby mundurowe
  • Ćwiczenia wojskowe (31)
 • Unia Europejska
  • Ruchomy cel - efektywność (36)
 • Lektury
  • Mapa wypadków przy pracy (29)