Służba Pracownicza 2012/02

 • Bezpieczeństwo publiczne
  • Nowości w prawach jazdy (1)
 • Działalność gospodarcza
  • Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej w świetle ustawy o swobodzie działalności (7)
 • Prawo pracy
  • Utajnienie danych osoby przesłuchiwanej w trakcie kontroli inspektora pracy (11)
  • Skrócenie okresu wypowiedzenia i jego skutki (15)
 • Zabezpieczenie społeczne
  • Rekompensata z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (21)
 • Unia Europejska
  • Rynek pracy w nieodległej perspektywie (IV str. okł.)
 • Lektury
  • Zatrudnienie substandardowe (19)
 • Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (wkładka)