Służba Pracownicza 2014/11

 • Prawo pracy
  • Zawieranie dodatkowych umów z własnym pracownikiem (1)
   Ważna kwalifikacja umowy; Uzupełniające umowa o pracę; Rozdzielenie zadań między umowę o pracę i umowę cywilną; Konieczność opłacenia składek ubezpieczeniowych
  • Jakie warunki formalne wypowiedzenia umowy o pracę musi zachować pracodawca (5) Wypowiedzenie stanowi zwykły sposób rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Jednak, aby było prawidłowe, pracodawca musi zachować określone w prawie pracy warunki formalne. Jest to bardzo istotne, bowiem jeśli sąd stwierdzi ich zaniedbanie, to może uznać wypowiedzenie za bezskuteczne, przywrócić pracownika do pracy lub zasądzić na jego rzecz odszkodowanie.
   • Praca nakładcza a kodeks pracy (8)
    Umowa o pracę nakładczą stanowi szczególny stosunek prawny, zawierany w celu świadczenia pracy. Choć nie może być ona kwalifikowana jako umowa o pracę w rozumieniu kodeksu pracy, obie te umowy wykazują podobieństwa.
   • Czasowe aspekty wypłaty pracowniczych wynagrodzeń (12)
    Ponieważ umowa o pracę ma odpłatny charakter, z jej wykonywaniem ściśle związana jest wypłata pracowniczych wynagrodzeń; zatem dla pracownika, ale także dla pracodawcy, podstawowe znaczenie ma zgodne z przepisami prawa pracy rozliczanie należnych pracownikom płac. Niewywiązywanie się przez pracodawców w terminie z obowiązków w tym zakresie i pociąga za sobą istotne skutki prawne.
   • Rozwiązywanie umów o pracę przez pracowników bez wypowiedzenia (16)
    Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia kojarzone jest zasadniczo z decyzjami pracodawców. Tymczasem umowę o pracę bez wypowiedzenia rozwiązać może także pracownik, co wyraźnie przewiduje art. 55 k.p.
  • Minimalne wynagrodzenie w 2015 roku (III str. okł.)
 • Zabezpieczenie społeczne
  • Kontrola zwolnień lekarskich od pracy (20)
   Pracownik korzystający ze zwolnienia lekarskiego od pracy musi liczyć się z tym, że w czasie jego trwania może być objęty kontrolą mającą na celu stwierdzenie, czy zwolnienie to wykorzystywane jest zgodnie z jego celem i zaleceniami lekarskimi.
 • Niepełnosprawność
  • Przepisy karne w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (24)
   Charakter prawny czynów zabronionych; Niedopełnienie obowiązku złożenia informacji lub deklaracji; Udaremnienie lub utrudnienie przeprowadzenia kontroli; Nierzetelne dane i wyjaśnienia; Procedura i karanie
 • Służby mundurowe
  • Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych (28)