Służba Pracownicza 2014/10

 • Prawo pracy
  • Uprawnienia inspektorów pracy do zwalczania nielegalnie zawieranych umów cywilnoprawnych (1)
   Zakaz zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną; Uprawnienia inspektorów pracy w postępowaniu cywilnym; Uprawnienia inspektorów pracy w postępowaniu wykroczeniowym; Uprawnienia inspektorów pracy w postępowaniu karnym
  • Stosunek pracy z powołania (5)
   Powołanie na stanowisko jest jedną z podstaw nawiązania stosunku pracy przewidzianych w kodeksie pracy. Zgodnie zaś z tym kodeksem, stosunek pracy na podstawie powołania może być nawiązany tylko w przypadkach określonych w odrębnych przepisach, rangi ustawowej. Kodeks pracy reguluje natomiast tryb nawiązania i rozwiązania stosunku pracy z powołania.
  • Pozostawanie w dyspozycji pracodawcy jako istota czasu pracy (10)
   Pozostawanie w dyspozycji a wykonywanie pracy; Czas pracy a niewykonywanie pracy; Czasowe i miejscowe ramy pozostawania w dyspozycji
  • Likwidacja miejsca pracy jako przyczyna wypowiedzenia (14)
   Zarówno likwidacja pracodawcy, jak i likwidacja stanowiska pracy mogą stanowić uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę. Ponadto w razie, gdy zarządzono likwidację pracodawcy ma on możliwość łatwiejszego rozwiązania umów o pracę z zatrudnionymi pracownikami.
 • Niepełnosprawność
  • Zmiany w czasie pracy osób niepełnosprawnych (17)
   W lipcu 2014 r. weszły w życie: wyrok Trybunału Konstytucyjnego stwierdzający niezgodność z Konstytucją RP części przepisów normujących czas pracy osób niepełnosprawnych oraz ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. porządkująca w tym zakresie ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zarówno wyrok, jak i ustawa, bezpośrednio lub pośrednio wpływają na wiele aspektów związanych z ustalaniem czasu pracy osób niepełnosprawnych. W Artykule przedstawiono genezę i zakres zmian oraz ich najważniejsze skutki.
 • Samorząd terytorialny
  • Sądowa kontrola uchwał organów samorządu terytorialnego (21)
   Gminy, powiaty oraz województwa jako jednostki samorządu terytorialnego korzystają z konstytucyjnej gwarancji samodzielności. Zasada ta podlega ochronie sądowej. W zależności od tego, czy jednostka realizuje swoje zadania w sferze prawa cywilnego czy też prawa publicznego, jej samodzielność jest zabezpieczona odpowiednio przez sąd powszechny bądź sąd administracyjny.
 • Działalność publiczna
  • Zbiórki publiczne (24)
   Nowe zasady prowadzenia zbiórek publicznych, wprowadzone ustawą z dnia 14 marca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 498; dalej "ustawa"), mają na celu ułatwienie obywatelom ofiarności przez zmianę roli państwa w tym obszarze, a mianowicie przez stworzenie ram organizacyjnych dla przejrzystego prowadzenia zbiórek publicznych. Ustawa weszła w życie z dniem 18 lipca 2014 r.; uchyliła ona regulacje z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 732).
 • Lektury
  • Nadużycia niszczą biznes (27)