Służba Pracownicza 2014/07

 • Prawo pracy
  • Spółdzielcza umowa o pracę (1)
   Strony umowy; Inne podstawy zatrudnienia; Uzupełniające stosowanie kodeksu pracy; Uzupełniające stosowanie innych przepisów; Obowiązek pozostawania w stosunku pracy; Ustanie spółdzielczej umowy o pracę; Szczególne zasady dotyczące wynagrodzeń
  • Obowiązek pracodawcy ponownego nawiązania stosunku pracy (5)
   Po rozwiązaniu umowy ze względu na długotrwałą nieobecność pracownika; Po okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego; Po wygaśnięciu umowy wskutek tymczasowego aresztowania; Po zwolnieniach grupowych; W ramach realizacji przedwstępnej umowy o pracę
  • Zakaz zrzeczenia się wynagrodzenia (9)
   Zakres zakazu; Niezbywalność; Zakazane także w ugodzie; Można zrzec się odsetek; Nie tylko wynagrodzenie; Odprawa przy zwolnieniach; Odprawa na wypadek odwołania z zarządu; Porozumienie na przyszłość; Odszkodowanie nie wynagrodzenie
  • Ruchomy czas pracy (13)
   Istota i założenia ruchomego czasu pracy; Ruchomy czas pracy po zmianie k.p. a systemy czasu pracy; Rodzaje ruchomego czasu pracy; Procedura wprowadzania ruchomego czasu pracy; Ruchomy czas pracy a indywidualny rozkład czasu pracy; Ruchomy czas pracy a prawo do odpoczynku; Praca w godzinach nadliczbowych w ruchomym czasie pracy
  • Odpowiedzialność pracodawcy za rzeczy pracownika (17)
   W razie wypadku przy pracy; W innych okolicznościach
 • Służby mundurowe
  • Zmiana zasad wynagradzania żołnierzy zawodowych za czas choroby (21)
   Obecnie za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim żołnierze zawodowi otrzymują co do zasady 80% uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, analogicznie do rozwiązań obowiązujących w powszechny, pracowniczym systemie ubezpieczeń. W dniu 1 czerwca 2014 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy...
  • Gratyfikacja urlopowa żołnierza zawodowego (24)
   Zgodnie z obowiązującymi postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, żołnierzowi zawodowemu przysługuje raz w roku prawo do gratyfikacji urlopowej.