Służba Pracownicza 2014/06

 • Zabezpieczenie społeczne
  • Status dziecka w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (1)
   Dzieci podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członkowie rodziny; Członek rodziny będący cudzoziemcem; Zgłoszenie i wyrejestrowanie; Zbieg tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego; Dzieci podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu; Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne studentów-cudzoziemców; Prawo do świadczeń dzieci nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym; Ubezpieczenie komercyjne; Dowód posiadania uprawnień do leczenia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego; Świadczenia przysługujące dzieciom w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
  • Uwzględnianie okresów ubezpieczenia z państw UE/EFTA przy ustalaniu polskiej emerytury i renty (13)
   Zasady ogólne; Zasady szczególne; "Wypieranie" okresów ubezpieczenia, Decyzja nr H6; Kolejność uwzględniania polskich i zagranicznych okresów ubezpieczenia; Okresy ubezpieczenia krótsze niż jeden rok; Okresy ubezpieczenia w "państwie trzecim"; Obliczanie wysokości emerytury i renty z zastosowaniem techniki sumowania okresów ubezpieczenia; Podstawa wymiaru (obliczenia) emerytury i renty
 • Prawo pracy
  • Zakaz wypowiadania umów o pracę w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika (21)
   Podmiotowy i przedmiotowy zakres zakazu; Istota zakazu; Przesłanka usprawiedliwionej nieobecności; Ramy czasowe zakazu; Skutki złamania zakazu przez pracodawcę; Wyjątki od zakazu i regulacje szczególne
  • Milczące nawiązanie umowy o pracę (25)
   Dorozumiane oświadczenie stron; Czy to była umowa o pracę; Gdy umowa pisemna nieważna; Jak dowodzić; Skutek wyroku skazującego
 • Lektury
  • Pośredniaki do lamusa (19)
   Profile bezrobocia; Anioł stróż na papierze?; Agencje "ogarną" oddalonych?