Służba Pracownicza 2014/04

 • Prawo pracy
  • Stalking w miejscu świadczenia pracy (1)
   Czym jest stalking? Znamiona przestępstwa; Ściganie i karanie; Uporczywe nękanie w pracy; Stalking a mobbing; "Wizyty" stalkera w miejscu pracy
  • Forma pisemna w stosunkach pracowniczych (6)
   Istota formy pisemnej; Nawiązanie, rozwiązanie i zmiana stosunku pracy; Inne umowy prawa pracy; Forma pisemna w u.z.p.; Pisemne oświadczenia pracownika; Pisemne wnioski (zgody) alternatywne; Pisemne informacje i zawiadomienia; Odpowiedzialność karna za niespełnienie wymogu formy pisemnej
  • Przyczyny rozwiązania umowy bez wypowiedzenia (10)
   Pojęcie kluczowe: ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków; Nietrzeźwość; Krytyka przełożonych; Naruszenie zakazu konkurencji; Kradzież mienia
 • Działalność gospodarcza/prawo podatkowe
  • Interpretacje obowiązujących przepisów prawa (14)
   Interpretacja indywidualna w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; Interpretacje wydawane na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa;
 • Sprawy socjalne i bytowe
  • Rodzinne ogrody działkowe (19)
   Co z obecnymi działkami; Zakładanie i prowadzenie ROD; Organizacja działkowców; Prawo do działki; Prawa i obowiązki działkowców; Wygaśnięcie prawa do działki; Przeniesienie prawa do działki; Likwidacja ROD
 • Służby mundurowe
  • Służba przygotowawcza (24)
   Postępowanie rekrutacyjne; Pełnienie służby - jej przebieg i procedury
 • Vademecum migranta
  • Zabezpieczenie społeczne w Unii Europejskiej. Część III. Świadczenia rodzinne (I-XII)
   Ustawodawstwa krajowe państw Unii Europejskiej przewidują przyznawanie różnych rodzajów świadczeń rodzinnych. Aby uzyskać konkretne świadczenie dla dziecka, wymagane jest (w zależności od państwa) dostarczenie odpowiednich dokumentów/zaświadczeń, a także spełnienie warunków określonych w ustawodawstwie danego państwa.