Służba Pracownicza 2014/02

 • Zatrudnienie
  • Ochrona zatrudnienia (1)
   Kwoty na wsparcie; Korzyści dla pracowników; Tryb przyznawania świadczeń; Wypłata świadczeń; Obowiązki przedsiębiorcy; Dofinansowanie kosztów szkolenia; Środki na dofinansowanie szkoleń
 • Zabezpieczenie społeczne
  • Minimalna podstawa wymiaru zasiłków chorobowych w 2014 roku (5) Od 1 stycznia 2014 r., jak co roku, zmieniła się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z kwoty 1600 zł wzrosło ono do kwoty 1680 zł miesięcznie. Pracodawcy wypłacający minimalne wynagrodzenie swoim pracownikom muszą pamiętać, że naliczane pracownikom pobierającym takie wynagrodzenie zasiłki chorobowe mają gwarantowaną ustawową minimalną podstawę wymiaru.
  • eWUŚ - w pytaniach i odpowiedziach (7)
   Już blisko rok obowiązują regulacje umożliwiające pacjentom potwierdzanie przez nich uprawnień do świadczeń leczniczych przy wykorzystaniu systemu eWUŚ. Użytkownicy systemu mogli zatem w ciągu minionych miesięcy doświadczyć jego wad i zalet, a praktyka podyktowała różne pytania i wątpliwości; odpowiadamy na zgłaszane najczęściej.
 • Prawo pracy
  • Zniesławienie w zakładzie pracy (12)
   Pomówienie; Narażenie na poniżenie lub utratę zaufania; Umyślne zachowanie sprawcy; Oskarżenia prywatne; Kary za zniesławienie
  • Błędy pracodawców w kontaktach ze związkami zawodowymi (16)
   Konieczność ponownej konsultacji; Zwolnienie bez wypowiedzenia; Milczenie związku; Zwolnienie grupowe
 • Vademecum migranta
  • Zabezpieczenie społeczne w Unii Europejskiej. Część II. Emerytury i renty (I-XXXVI)
   Unijne przepisy koordynujące świadczenia emerytalne i rentowe nie tworzą "unijnego systemu emerytalno-rentowego" (systemu europejskiego). Polska, po wejściu do UE, zachowała własny system emerytalno-rentowy i nadal ma wyłączną kompetencję do jego tworzenia lub zmiany, w tym decydowaniu o: rodzaju przyznawanych świadczeń; warunkach na jakich przysługują; zasadach ich obliczania; kwotach w jakich są wypłacane. Przepisy unijne nie wprowadzają w tym zakresie zmian. Natomiast stanowią - przy pełnej akceptacji różnic między krajowymi systemami emerytalno-rentowymi poszczególnych państw - podstawy prawne korzystnego, z punktu widzenia pracownika migrującego, współistnienia różnych systemów krajowych.
 • Lektury
  • Król jest nagi? (10)
 • Unia Europejska
  • Babcia i kryzys (19)