Polityka Społeczna 2020/04

 • Wpływ poziomu wykształcenia na zatrudnienie pracowników (1)
  W artykule przedstawia się wpływ poziomu wykształcenia na wielkość zatrudnienia pracowników w Unii Europejskiej. Zależność tę wyprowadza się m.in., z badania stóp zatrudnienia absolwentów w wieku 20-34 lat z ostatnich trzech lat według uzyskanego najwyższego wykształcenia. Innym sposobem badania wpływu poziomu wykształcenia na zatrudnienie młodych osób jest wskaźnik zatrudnienia absolwentów rok po ukończeniu nauki. W artykule zwraca się również uwagę na wpływ poziomu wykształcenia na okres przejścia ze szkoły do pracy. Wpływ poziomu wykształcenia na zatrudnienie znajduje wyraz także w stopie bezrobocia.
 • Piąty poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji w kontekstach edukacji i rynku pracy (8)
  Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie o umiejscowienie profesjonałów w Polskiej Ramie Kwalifikacji (PRK) oraz odpowiedź na pytanie, co ich wyróżnia i gdzie jest ich miejsce – czy w systemie oświaty, czy tylko poza nim? Artykuł ma przybliżyć czytelnikom specyfikę kwalifikacji pełnych i cząstkowych przypisanych do piątego poziomu PRK, tym bardziej że część nowo wprowadzonych rozwiązań wymaga jeszcze dopracowania.
 • Opieka medyczna nad cudzoziemcami w Wielkiej Brytanii (17)
  Artykuł przedstawia rozwiązania dotyczące opieki nad cudzoziemcami w brytyjskim systemie ochrony zdrowia. Prezentuje uwarunkowania związane z sytuacją migracyjną oraz sposobem funkcjonowania systemu w Wielkiej Brytanii. Opisuje również działania podejmowane w celu zapewnienia dostępu cudzoziemców do opieki medycznej. Zgodnie z prawem brytyjskim podstawowa opieka medyczna jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich osób przebywających na terenie Wielkiej Brytanii. Działania podejmowane w Wielkiej Brytanii mogą być punktem odniesienia w szukaniu rozwiązań, jakie mogą być wprowadzane w Polsce, aby zapewnić równy dostęp do opieki medycznej.
 • VARIA
 • „Dialog społeczny w zwierciadle czasu”. 25 lat Centrum Partnerstwa Społecznego „DIALOG” im. Andrzeja Bączkowskiego (29)
 • Nowości wydawnicze (32)

Polityka Społeczna - cały wykaz