Polityka Społeczna 2018/09

 • Informacje
  • Polityka społeczna 2.0. W poszukiwaniu nowego kształtu państwa opiekuńczego.
  • Wspomnienie o Henryku Białczyńskim
 • Z prac naukowo-badawczych
  • „Socjalna biografia” polskich baby boomersów czyli jak polityka społeczna kształtowała bieg życia tego pokolenia (1-7)
   W artykule dokonano syntetycznego opisu i oceny prowadzonej w Polsce polityki społecznej, której beneficjentem był powojenny wyż demograficzny. W analizie autorka połączyła dwie perspektywy badawcze: cyklu życia i biegu życia. Baby boom został zdefiniowany jako kohorty urodzone w latach 1948-1959. Okres analizy polityki społecznej i jej wpływu na poszczególne fazy życia badanego pokolenia obejmuje lata 1948-2018. Autorka wykazała, że ujednolicaniu biegu życia wyżowych kohort sprzyjało upowszechnienie nieodpłatnych usług społecznych (głównie edukacyjnych i zdrowotnych) oraz pieniężnych świadczeń społecznych. Głównymi czynnikami różnicującymi ich socjalną biografię są: miejsce zamieszkania (miasto – wieś), płeć, rok urodzenia, poziom wykształcenia i podleganie przywilejom branżowym.
  • Pokolenie „sandwich generation” w nurcie współczesnych przemian demograficznych (7-12)
   Starzenie się społeczeństw stało się problemem globalnym i dotyczy większości państw na świecie, a zwłaszcza państw wysoko rozwiniętych. Do 2050 r. średnia długość życia ludności na świecie zwiększy się o prawie osiem lat. Świadczy to o dużym postępie społecznym, ale też rodzi określone problemy. Dane demograficzne dostarczają bardzo istotnych informacji, które powinny być podstawą do planowania działań zdrowotnych, opiekuńczych i aktywizujących. Największy ciężar opieki nad starzejącymi się rodzicami przyjmują zazwyczaj kobiety. Już współcześnie coraz częściej podkreśla się trudną sytuację grupy określanej mianem sandwich generation, która „uwięziona” została w oczekiwaniach i pomocy dla dorosłych dzieci i starych rodziców. W artykule nawiązano do problemów demograficznych świata oraz kluczowych definicji aktywnej starości i starzenia. Pilotażowe badania dają obraz trudnej sytuacji pokolenia sandwich generation oraz są przyczynkiem do dyskusji na rodzące się problemy społeczne.
  • Uznaniowość w pomocy społecznej. Działania pracowników socjalnych w świetle koncepcji Street-Level Bureaucracy (12-19)
   W artykule omówione zostały taktyki pracowników socjalnych w zakresie doboru wsparcia dla klientów ośrodków pomocy społecznej w Polsce. Autor odwołuje się do koncepcji Street-Level Bureaucracy opracowanej przez Martina Lipsky’ego i prezentuje wyniki badań jakościowych realizowanych z pracownikami pomocy społecznej w latach 2015-2017. Wyniki projektu wskazują na występowanie w pomocy społecznej zjawiska creamingu, co ma istotne przełożenie na formę i zakres udzielanego wsparcia. Ponadto strategie pracowników socjalnych są zróżnicowane z uwagi na zasoby i sposób organizacji pracy w ośrodku pomocy społecznej.
  • Przekonania pracowników zawodów pomocowych na temat osób starszych (19-24)
   Celem badania była diagnoza przekonań pracowników pomocowych na temat osób starszych. W badaniach uwzględniono przekonania pracowników zawodów pomocowych na temat funkcjonowania osób starszych w pięciu obszarach: rynku pracy, służby zdrowia, pomocy społecznej, w obszarze życia rodzinnego i szerszego środowiska społecznego. W wyniku badań okazało się, że opinie pracowników pomocowych na temat osób starszych są podzielone, a nawet sprzeczne. Z jednej strony uważają oni np., iż seniorzy są kompetentnymi pracownikami, z drugiej zaś, że powinni odejść na emeryturę po przekroczeniu wieku emerytalnego. W wielu analizowanych aspektach badanym trudno było wyrazić jednoznaczną opinię.
  • Międzynarodowy projekt PATHWAYS jako narzędzie integracji i reintegracji zawodowej osób z chorobami przewlekłymi i zaburzeniami zdrowia psychicznego (24-29)
   Celem artykułu jest przedstawienie projektu PATHWAYS, który zmierza do identyfikacji strategii integracji i reintegracji osób chorujących na choroby przewlekłe w Europie oraz stworzenia rekomendacji dotyczących wdrażania efektywnych programów zawodowej integracji i reintegracji. Projekt opiera się na łączeniu wielu metod i technik badawczych, w tym analizie treści, analizie danych zastanych, indywidualnych wywiadów z ekspertami czy badań sondażowych z ekspertami i osobami chorującymi przewlekle. W Polsce istnieją regulacje dotyczące osób z orzeczeniem o niepełnosprawności i ich sytuacji na rynku pracy. Brakuje rozwiązań skierowanych na osoby chorujące przewlekle, w tym osoby z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Projekt PATHWAYS jest potrzebny w celu wypełnienia luki informacyjnej zarówno dla ekspertów, jak i beneficjentów systemu.
  • Bezpieczeństwo socjalne weteranów poszkodowanych w misjach poza granicami państwa (29-35)
   Przedmiotem artykułu jest bezpieczeństwo socjalne weteranów misji poza granicami państwa. Do 2011 r. niepełnosprawni żołnierze nie mogli liczyć na oczekiwaną pomoc państwa. Obecnie sytuacja weteranów poszkodowanych jest o wiele lepsza niż przed wejściem w życie przepisów ustawy o weteranach. Ustawa została uchwalona dzięki kapitałowi społecznemu żołnierzy, w tym członków organizacji pozarządowych. Problem badawczy stawiany w artykule brzmi „Czy bezpieczeństwo socjalne weteranów poszkodowanych zmieniło się od czasu uchwalenia w 2011 r. ustawy o weteranach?”. Przedmiotem analizy są wywiady przeprowadzone na próbie 32 weteranów.
  • Minimum socjalne w marcu i czerwcu 2018 r. (35-37)
   Artykuł przedstawia szacunki minimum socjalnego dla warunków z marca i czerwca 2018 r. Wartość koszyków z marca wzrosła od 1 % w gospodarstwach 4-osobowych do 2 % w gospodarstwie 2-osobowym dorosłych. W czerwcu koszyki minimum wzrosły od 1 % w gospodarstwie samotnego emeryta do 1,8 % w gospodarstwach z jednym dzieckiem.

Polityka Społeczna - cały wykaz