Aktualności Ochrony Środowiska 2020/11-12

 • Temat numeru: Szykuje się kolejna nowelizacja ustawy o odpadach
  Ministerstwo Klimatu przedstawiło projekt kolejnej nowelizacji ustawy o odpadach. Projekt zakłada weryfikowanie danych z Bazy Danych o Odpadach (BDO) z danymi Krajowej Administracji Skarbowej uzyskiwanymi z systemu JPK VAT. Wprowadzenie tej funkcjonalności ma ograniczyć szarą strefę w gospodarce odpadami i uszczelnić system, co powinno skutkować także zwiększonymi wpływami do budżetu państwa z tytułu podatku VAT, CIT i opłat marszałkowskich.
 • Uwaga! Powstają regulacje w sprawie wzorów sprawozdań o marnowanej żywności
  Ministerstwo klimatu przedstawiło projekt nowego rozporządzenia w sprawie wzoru sprawozdania o marnowanej żywności oraz wzoru zbiorczego sprawozdania o marnowanej żywności, które ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r.
 • Dowiedz się, co się zmieniło w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i ścieki
  Dnia 19 września 2020 r. weszła w życie ustawa z 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 471), która wprowadza zmiany w kilku innych aktach, w tym w ustawie z 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Szczegóły poniżej.
 • Pięć instalacji mogących wymagać pozwolenia na emisję gazów i pyłów
  Podobnie, jak w przypadku instalacji wymagających zgłoszenia, o których pisaliśmy w poprzednim wydaniu czasopisma, istnieje grono przedsiębiorstw, które mogą wymagać pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza. Poniżej przedstawiamy przykłady najpopularniejszych instalacji, które wymagają uzyskania decyzji.
 • Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić
  Zgodnie z ustawą o odpadach, wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za ich prawidłową klasyfikację, tj. określenie kodu na podstawie katalogu odpadów. Według katalogu odpadów, opakowania po środkach niebezpiecznych klasyfikowane są jako 15 01 10* (opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone). W przypadku odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych klasyfikacja bywa kłopotliwa, ponieważ nie każdy środek stwarzający zagrożenie (zawarty w opakowaniu) będzie powodował klasyfikację odpadu jako opakowanie po środku niebezpiecznym.
 • Zezwolenie na transport odpadów a BDO
  Pytanie: Proszę o informację, czy aby zostać wpisanym do tabeli transportujących w załączniku VII, to należy widnieć w BDO jako podmiot transportujący (tj. posiadać zezwolenie na transport odpadów)? Czy GDOS wydając załącznik VII, może/powinien sprawdzać, czy podmiot, który ma przewozić odpad za granicę, widnieje w BDO jako uprawniony do transportowania, czy jest to niepotrzebne mieszanie kompetencji?
 • Sprzęt zamontowany w urządzenie – czy podlega pod przepisy ustawy o ZSEiE
  Pytanie: Czy sprzęt kupowany za granicą, a w Polsce wmontowywany do autobusów podlega pod ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym? Np. monitory, głośniki, biletomaty? Czy w związku z tym mamy jakieś obowiązki? 
 • Zmiany prawne

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz